Obchodní podmínky

společnosti SoulAdventure s.r.o.

se sídlem Rudník 20, 543 72, Rudník
identifikační číslo:  08315337
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44174
pro prodej produktů a služeb prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.souladventure.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SoulAdventure s.r.o., se sídlem Rudník 20, 543 72 Rudník, identifikační číslo: 08315337, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44174 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webových stránek prodávajícího. Webové stránky jsou prodávajícím provozovány na internetové adrese www.souladventure.cz (dále jen „webová stránka“).

1. 2.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1. 3.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tematice.

1. 4.

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na jeho webové stránce.

1. 5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. 1.

Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Cena produktu nebo služby je dále vždy uvedena také v objednávce nebo závazné přihlášce. Ceny produktů a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. 2.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne

2. 2. 1.

odesláním objednávky, nikoliv až jejím potvrzením. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

2. 2. 2.

odesláním podepsané závazné přihlášky na doručovací adresu prodávajícího nebo odesláním její elektronické kopie na emailovou adresu prodávajícího. 

Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Podmínkou platné písemné závazné přihlášky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v přihláškovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2. 3.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2. 4.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. 5.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.

2. 6. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY A DODACÍ PODMÍNKY

3. 1.

Cena produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3. 2.

Cenu produktu nebo služby může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře za produkt nebo službu.

3. 3.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3. 4.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

3. 5.

Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit kupujícímu splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách.

3. 6. 

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak.

3. 7.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4. 1.

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace produktu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je ke stažení ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4. 2.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující produkt vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. 3.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

4. 3. 1.

prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

4. 3. 1.

porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

5. 1.

Všechny produkty a služby společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace průvodců jsou pouze návody a doporučení. Společnost ani průvodci nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při aplikaci nabytých znalostí a zkušeností v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Po celou dobu trvání služeb (seminářů) je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch produktu či služby je odvislý od řady dalších faktorů, které společnost ani průvodci nemohou ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)

5. 2.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že v průběhu vzdělávacích programů v oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv. Účast programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

5. 3.

Prodávající upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. 1.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7. 1.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. 2.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. DORUČOVÁNÍ

8. 1.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY A STORNO PODMÍNKY

9. 1.

Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře nebo vyplněním registračního formuláře.

9. 1. 1.

V případě odeslání prodejního formuláře je přihláška ze strany prodávajícího potvrzována na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.

9. 1. 2.

V případě vyplnění registračního formuláře je účastník kontaktován prodávajícím telefonicky nebo emailem. V dalším kroku je pak účastníkovi emailem doručena k vyplnění a podpisu závazná přihláška. Přihlášení je v tomto případě platné po doručení vyplněné a podepsané závazné přihlášky prodávajícímu na jeho poštovní nebo elektronickou doručovací adresu.

9. 2.

Zařazení účastníků na seminář je uskutečňováno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

9. 3.

Prodávající neumožňuje hradit seminář jakoukoliv platbou v hotovosti.

9. 4.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu anebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

9. 5.

Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

9. 6. 

Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

9. 7.

Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

9. 8.

V případě, že účastník zruší účast méně než 28 dní až 7 dní před konáním akce

9. 8. 1.

je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% celkové ceny produktu, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.

9. 8. 2.

Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek a uhrazená cena je přeúčtována na tohoto náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat prodávajícího na e-mailu souladventure@souladventure.cz.

9. 8. 3.

Prodávající neumožňuje zajistit náhradníka na poutě v rámci produktů Putování Saharou.

9. 9.

V případě, že účastník zruší účast 7 a méně dnů před akcí, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny produktu, včetně platby případných služeb v zahraničí u produktů, jichž jsou tyto platby součástí.

9. 10.

V případě, že se účastník na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny produktu

9. 11.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit storno podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu nebo v závazné přihlášce a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. 1.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.1.

10. 2.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10. 3.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10. 4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10. 5.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10. 6.

Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: SoulAdventure s.r.o., Rudník 20, 543 72 Rudník
adresa elektronické pošty: souladventure@souladventure.cz
telefon: 777 481 510

V Rudníku, dne 1. 2. 2020